• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สำนักปลัด

นายสุพัฒน์--พุทธิพัฒน์

นายสุพัฒน์ พุทธิพัฒน์
ปลัดเทศบาล

นางศิริพร  แสงอ่อน
รองปลัดเทศบาล

นางนุชจรินทร์--ผ่องไสววงศ์

นางนุชจรินทร์ ผ่องไสววงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางนิภา--ธาราโฉม

นางนิภา ธาราโฉม 
หัวหน้าสำนักปลัด

นายชาลี--สุขสมเกษม

นายชาลี สุขสมเกษม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายชยพัทธ์--ผ่องไสววงค์

นายชยพัทธ์ ผ่องไสววงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปัทมา--ทรัพย์มาร

นางสาวปัทมา ทรัพย์มาร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม

นางนิศาชล--ไชยมงคล

นางนิศาชล ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางดวงเดือน--เกิดพิพัฒน์

นางดวงเดือน เกิดพิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวรพจน์ เกิดพิพัฒน์

นายวรพจน์ เกิดพิพัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

วรวรรณ-เมฆขยาย

นางสาววรวรรณ เมฆขยาย
เจ้าพนักงานทะเบียน

น.ส.นุชนาถ จิตรักษ์

นางสาวนุชนาถ จิตรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

IMG_0945

นางสาวลักขณา ทรัพย์พืช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

blank

นายเมฆินทร์ ศรีเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน

มาลัย-ฉัตรขาว

นางสาวมาลัย ฉัตรขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา ฉินทอง

นางสาววาสนา ฉินทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพัชรินทร์ ศิริวงษ์

นางพัชรินทร์ ศิริวงษ์
ผู้ช่วยบุคลากร

นางสาวธมลวรรณ กล่อมกลิ่น

นางสาวธมลวรรณ กล่อมกลิ่น
พนักงานวิทยุ

ศิริอร-มีมาก

นางสาวศิริอร มีมาก
คนงานทั่วไป

นายโสภณ สงวนทรัพย์

นายโสภณ สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

อำนวย ทรงโสด

นายอำนวย ทรงโสด
พนักงานดับเพลิง

นายวีรศักดิ์ กล่อมกลิ่น

นายวีรศักดิ์ กล่อมกลิ่น
พนักงานดับเพลิง

นายสุรพล ยินดีพิช

นายสุรพล ยินดีพิช
พนักงานดับเพลิง

นายโชติ ไตรศัพท์

นายโชติ ไตรศัพท์
พนักงานขับรถ

นายสมศักดิ์ ศรีสลับ

นายสมศักดิ์ ศรีสลับ
พนักงานดับเพลิง

นายสุภชัย ธาระเลิศ

นายสุภชัย ธาระเลิศ
พนักงานขับรถดับเพลิง

ปราโมทย์ อินทร์คุ้มวงษ์

นายปราโมทย์  อินทร์คุ้มวงษ์
พนักงานดับเพลิง

นายภิรมย์ กรีรัตนา

นายภิรมย์ กรีรัตนา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเล็ก

นายสมชาย ศรีสลับ

นายสมชาย ศรีสลับ
คนงานประจำรถขยะ

นายสำเริง สุขกอ

นายสำเริง สุขกอ
คนงานรถขยะ

นายสมศักดิ์ มีสกุล

นายสมศักดิ์ มีสกุล
คนงานประจำรถขยะ

นางจินตนา เกตุชิต

นางจินตนา เกตุชิต
นักการภารโรง

ชรินรัตน์ สุชกอ

นายชรินรัตน์  สุขกอ
พนักงานดับเพลิง

ยุ้ย

นางสาวเบญจมาศ  ธนะชาติ

คนงานทั่วไป