• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่กองคลัง

นางพลอยณิศา--โชคพรสินี

นางพลอยณิศา โชคพรสินี

รองปลัดเทศบาลตำบลสามกอ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัลยกร--กิจพิทักษ์

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางกนกอร--สมัยมาก

นางกนกอร สมัยมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาววิราพร--พุ่มพวง

นางสาววิราพร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพิษณุ-ศรีประภา

นายพิษณุ ศรีประภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จตุรงค์-มงคล

นายจตุรงค์ มงคล
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจินตนา สุขฉวี

นางสาวจินตนา สุขฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสมใจ กำแพงนิล

นางสาวสมใจ กำแพงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอินทิรา ยาวิราช

นางสาวอินทิรา ยาวิราช
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวลักขณา ทรัพย์พืช

นางสาวลักขณา ทรัพย์พืช
คนงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ ทรงโสด

นางสาวอมรรัตน์ ทรงโสด
คนงานทั่วไป