• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

พนักงานครูเทศบาล

นายดำรงค์-เหมือนประสาท

นายดำรงค์ เหมือนประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-
ครู

นางสาวศันสิดา คคนัมพร
ครู

นางพัดชา--ธาราสนธิ์

นางพัดชา ธาราสนธิ์

ครู

นางสาวพรทิพย์  สุขจิตร์
ครู

นางสาวเบญจา--อุทยานิน

นางสาวเบญจา อุทยานิน
ครู

นางวัชรีย์-เกตุซื่อสัตย์

นางวัชรีย์ เกตุซื่อสัตย์
ครู

ครูเจี๊ยบ

นางชนันดา เสนภักดี
ครู

ครูตัก

นางสาวนาตยา พึ่งสงวน
ครู

ครูเปิ้ล

นางสาวสุกฤตา คชเถื่อน

ครู

S__12361739

นางทศวรรณ์ ยอดเกียรติพล

ครู