• banner2
 • banner6
 • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ด้านสังคม

สถาบันการศึกษา

 • ศูนย์เด็กเล็ก ๒ แห่ง

๑. ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านแพน ตั้งอยู่ ม. ๑
๒. ศูนย์เด็กเล็กวัดสามกอ ตั้งอยู่ ม. ๒

 • โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง

๑. โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกุล) ตั้งอยู่ ม. ๑
๒. โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ตั้งอยู่ ม. ๒
๓. โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ตั้งอยู่ ม. ๘

 • โรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ตั้งอยู่ ม. ๘

 • โรงเรียนอาชีวศึกษา ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนผดุงอาชีวเสนา ตั้งอยู่ ม. ๘

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา ( กศน. )

สถาบันทางศาสนา

 • วัดบ้านแพน ตั้งอยู่ ม. ๑
 • วัดสามกอ ตั้งอยู่ ม. ๒

การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่ ม. ๓ มีเตียงสำหรับผู้ป่วย ๒ เตียง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง
 • คลีนิก (เอกชน ) ๒ แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๔ แห่ง

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็นอาสาประจำหมู่บ้านที่อยู่ในการควบคุมและดูแล จำนวน ๕๐ คน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย รวมทั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในตำบล