• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรน้ำ

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. คลองหลังวัดบ้านแพน ๗. คลองลาว หมู่ที่ ๖
๒. คลองหน้าวัดสามกอ ๘. คลองทราย
๓. คลองสามกอ ๙. ห้วย / ลำธารลำรางประทัด
๔. คลองโคกสามกอ ๑๐. ห้วย / ลำธารลำรางสีแก้ว
๕. คลองขนมจีน ๑๑. ห้วย / ลำธารลำรางกระทุ่ม
๖. คลองส่งน้ำสาย ๔ ๑๒. ห้วย / ลำธารลำรางอ่างทอง
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลสามกอ มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ จำนวน / แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ หมายเหตุ
วัดบ้านแพน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการจ่ายน้ำให้หมู่ ๗ ด้วย
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน

ป่าไม้

พื้นที่ตำบลสามกอ ไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ วัดสามกอตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลสามกอ เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาแกะสลักจำลองขนาดเท่าตัวจริง เจ้าแม่กวนอิมกับสาวก และพระพุทธรูปชินราชองค์ที่ ๓ ของประเทศไทย วัดสามกอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี และสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจทุกพระองค์