• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน กรป.กลาง หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๗ ตำบลสามกอ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา