• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร วันที่ 17 ม.ค. 62

ประกาศเทศบาลตำบลสามกอ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวรณถนน กรป. กลาง หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 7  ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคา 2562