• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในงบประมาณนั้น (โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ขอปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณนั้น ๆ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสามกอก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลสามกอ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ. เทศบาลตำบลสามกอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
2. ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังนี้

2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
2.4 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

3. ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

3.1 รับเงินสดด้วยตนเอง
3.2 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมองอำนาจจากผู้มีสิทธิ
3.3 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
3.4 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

เอกสารขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
- มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยความพิการ

1. ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อเทศบาลตำบลสามกอ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ. เทศบาลตำบลสามกอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
2. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

2.1 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
2.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

3. ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

3.1 รับเงินสดด้วยตนเอง
3.2 รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
3.3 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
3.4 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
รับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส

disabled-info

สรุป กระบวนงานบริการ 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำมา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  4. รูปถ่ายผู้พิการ