• banner2
 • banner6
 • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การแจ้งเกิด

การบริการ

 1. เมื่อมีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภาย ใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
 2. เมื่อมีคนเกิดนอกบ้านให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่เกิด หรือแห่งท้องที่ที่พึงได้ใน 15 วัน นับแต่วันเกิดหรือ ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน

หลักฐาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 4. หนังสือยินยอมให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดา (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)

ขั้นตอนการติดต่อ

 1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตร ทั้ง3 ตอน แล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนและสำเนา ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมอบสูติบัตร ตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้ง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

การแจ้งเกิด

Born-info

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำมา 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (ถ้ามี)
 2. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. หนังสือยินยอมให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดา (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)