• banner2
 • banner6
 • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การแจ้งย้ายเข้า

การบริการ
เมื่อมีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน )
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี )
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ( ท.ร.6 ) ตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอนการติดต่อ

 1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกันและ มอบสำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

การแจ้งย้ายเข้า

income-info

สรุป กระบวนงานบริการ 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำมา

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน )
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี )
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ( ท.ร.6 ) ตอนที่ 1 และ 2