• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การขออนุญาตการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆ.ษ. 1

โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้

1. เพื่อการกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 10 บาท
2. เพื่อกิจการทั่วไป (ประจำที่) ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 75 บาท
3. เพื่อกิจการทั่วไป (เคลื่อนที่) ไม่เกิน 5 วัน ครั้งละ 60 บาท

เอกสารประกอบการยื่นขอ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

การขออนุญาตการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

amplifier-permits-1

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำมา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน