• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การขอหมายเลขประจำบ้าน

ต้องนำเอกสารมาดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ (เจ้าบ้าน)
3. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร (กองช่างออกให้)
4. หนังสือรับรองอาคาร (กองช่างออกให้)
5. ใบยื่นคำร้อง (ทร. 9) (ขอรับที่งานทะเบียนราษฎร)

* กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจของเจ้าบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับ
* การขอหมายเลขประจำบ้าน ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอ และอนุมัติให้ ภายใน 15 วัน

การแก้ไขรายการ
ในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ทุกรายการ เจ้าบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าตัวบิดา – มารดา
สามี – ภรรยา เป็นผู้ขอแก้ไขรายการ กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา มารดา ดำเนินการแก้ไขรายการได้ พร้อมนำเอกสารมา ดังนี้

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. สูติบัตร (ใบเกิด) หรือ
3. หลักฐานทางการศึกษา (ใบสุทธิ) หรือสำเนาทะเบียนนักเรียน หรือ
4. หลักฐานทางการทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 9) หรือ
5. ใบสำคัญทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญหย่า หรือ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

การขอหมายเลขประจำบ้าน

home-no-info

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำมา

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ (เจ้าบ้าน)
3. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร (กองช่างออกให้)
4. หนังสือรับรองอาคาร (กองช่างออกให้)
5. ใบยื่นคำร้อง (ทร. 9) (ขอรับที่งานทะเบียนราษฎร)