• banner2
  • banner6
  • welcome
slideshow jquery by WOWSlider.com v5.5

email_open Email      Admin_minAdmin

จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเทศบาล

7A5C9E27-61AE-4B25-8A4E-83892B2ACE16

โครงการทบทวนหรือเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

IMG_7547[1]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

40178320_1803411803112038_4597490627528097792_n

โครงการเทศบาลพบประชาชน

S__4784145

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

IMG_9791

โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2561

DSC_0086

โครงการวันสงกรานต์

14875

โครงการคลองสวย น้ำใส

1488882626550

คู่มือการบริหาร จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

14895

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค.59

11966

กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

11698

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

11158

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 59

IMG_8276

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัด พ.ศ. 2559

41054

โครงการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59

25850

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2559

IMG_7873

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

65063

โครงการเทศบาลสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

10176_1

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมฯ

500833

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

10412

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสามกอรวมใจใส่เสื้อสีเหลือง